Identifikační karty (IK)

PRACOVIŠTĚ IDENTIFIKAČNÍCH KARET JE OTEVŘENO PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ REGISTRACE

Pracoviště identifikačních karet je otevřeno pro studenty a zaměstnance výhradně na základě registrace termínu na webových stránkách

https://rezervace.upol.cz/karty

nebo na základě předchozí dohody. V nutných případech se obraťte na helpdesk UP nebo volejte na telefon 585631840.


The identification cards office is open to students and employees exclusively on the basis of registration of the time slot on the website

https://rezervace.upol.cz/karty

or by prior arrangement. If necessary, contact helpdesk UP or call phone number 585631840.

Upozornění studentům prvních ročníků

VÝDEJ KARET A SMLUV

IDENTIFIKAČNÍ KARTY (ISIC i standardní modrá karta UP) pro studenty prvních ročníků se vydávají v budově Zbrojnice (Biskupské nám. 1), ve 2. patře na CVT v kanceláři pracoviště karet v úředních hodinách. Pro dálkové studenty, kteří si kartu dosud nevyzvedli, platí, že se mohou telefonicky předem domluvit na čase mimo úřední hodiny, obvykle od 7:30 v pátek mají možnost si vyzvednout kartu a smlouvu.

Kdo ještě neprovedl úhradu karty, musí takto učinit už jen v hotovosti buď na hlavní pokladně anebo v kanceláři karet. Platba v elektronické přihlášce již byla pro tento akademický rok uzavřena.

Upřesňující informace:

Povinností každého studenta je mít v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách průkaz studenta. Průkaz studenta (IK) potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy.
Studenti prezenčního studia si volí buď zelené ISIC průkazy s mezinárodní platností, anebo stejně jako studenti ostatních typů studia tzv. standardní modré identifikační karty s potiskem a logem UP Olomouc.
Výhody průkazu ISIC jsou k nahlédnutí na http://www.isic.cz.
Studenti, kteří již vlastní kartu z předchozího studia na UP Olomouc, nemusí hradit novou kauci, nemusí posílat novou žádost; u průkazu ISIC stačí po zahájení akademického roku prodloužit jeho platnost nákupem nové validační známky prostřednictvím online platby ve STAGu.
Studenti, kteří mají dosud platný ISIC vystaven na jiné škole, si musí zažádat o nový průkaz ISIC (nebo standardní modrou kartu) vydávaný na UP Olomouc, neboť jejich stávající nelze využívat v informačním systému  UP Olomouc.
Povinností studenta je změnit si typ průkazu ISIC na standardní modrou IK UP při změně typu studia z prezenční formy na neprezenční.

 1. ISIC - mezinárodní průkaz studenta je určen studentům prezenčního studia (denní formy). Platnost tohoto průkazu v rámci UP je po celou dobu studia. Platnost coby mezinárodního průkazu ISIC je od září do konce prosince následujícího roku. Platnost průkazu je předtištěna na jeho přední straně. Prodloužení mezinárodní platnosti průkazu ISIC na další akademický rok si student může provést na začátku nového akademického roku, a to zakoupením nové licence v podobě tzv. validační známky v ceně 250 Kč, která se lepí na zadní stranu.
 2. Standardní modrá IK - tento průkaz studenta je určen všem studentům neprezenčního studia (kombinované studium, zahraniční pobyty, stáže) a rovněž i studentům prezenčním (denní formy studia), kteří si nezvolili mezinárodní průkaz studenta ISIC a neuhradili licenci 250 Kč, takže nemohou využívat studentské výhody mimo UP. Karta je platná po celou dobu studia a slouží pro využití v elektronických službách na UP stejně jako ISIC.

Student si může zjistit, zda jeho karta byla vytisknuta, na https://www.portal.upol.cz ve vyhledávacím řádku po zadání jména a příjmení.

Výdej validačních známek studentům vlastnícím ISIC (druhý a vyšší ročník; navazující; změna fakulty; znovu první ročník, apod.)

VÝDEJ ZNÁMEK NA ISIC probíhá na CVT UP v kanceláři  IK (dveře 387)  KAŽDOU STŘEDU v době 9:00-11:30 a 13:00-14:00 (Budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1).

Validační známka musí být uhrazena předem, nejlépe platební bránou ze STAGu.

Ti studenti, kteří si dosud validační známku nevyzvedli a ve středu nejsou v Olomouci, napíší na helpdesk a domluví se na jiném dnu.

Postup platby validační známky na ISIC

Cena za validační známku na mezinárodní průkaz ISIC je stanovena na 250 Kč. 

Platnost známky je od 09/2019 do 12/2020. 

Studenti, kteří mají zájem si svou mezinárodní kartu ISIC prodloužit validační známkou, provedou úhradu licence přes platební bránu na stag.upol.cz. Sekce „Moje studium" – „Moje údaje“, oddíl „Prohlížení plateb studenta“, "Závazky studenta vůči škole", řádek: Poplatek za validační známku. Vpravo na konci řádku je tlačítko: „Zaplatit on line“. Student provede platbu svou platební kartou.
V tomto případě platby nemusí při vyzvednutí validační známky předkládat potvrzení o platbě, pracovník CVT vidí úhradu obratem.
Licenci lze případně uhradit převodem se správně vyplněným variabilním symbolem (začínajícím čtyřčíslím 6819) a při vyzvednutí předložit doklad o platbě (pokud nedošlo ke spárování platby a stav zůstal: Neuhrazeno).

Kauce a výdej karet

Platba kauce za identifikační kartu studenta (průkaz)

Vystavení první identifikační karty (IK) je bezplatné. Průkazy jsou však vydávány na základě složení kauce (u mezinárodních průkazů ISIC rovněž složením prvotní licence) a odeslání Žádosti o vystavení identifikační karty UP (průkazu studenta).

Uchazeč přijatý ke studiu postupuje dle pokynů uvedených v e-přihlášce. (na adrese https://prihlaska.upol.cz). Informace k zaplacení kauce včetně čísla účtu a jedinečného variabilního symbolu platby se zobrazí v Přehledu přihlášek ode dne oznámení o přijetí (či navržení přijetí) ke studiu na UP.

Informace k zaplacení kauce včetně čísla účtu a jedinečného variabilního symbolu platby se zobrazí v Přehledu přihlášek ode dne oznámení o přijetí (či navržení přijetí) ke studiu na UP.

Student přijatý na více studií, resp. více fakult, platí jen jednu kauci. Průkaz je platný po dobu studia na UP. Po datu ukončení nebo přerušení studia je elektronicky deaktivován.

Způsob platby kauce za kartu:  

 1. On-line  -  platební bránou na Portálu UP prostřednictvím platební karty
  Jedná se o preferovaný způsob platby. Tlačítko „zaplatit kauci on-line" se zobrazí po přihlášení do elektronické přihlášky (adresa https://prihlaska.upol.cz), po výběru karty a vložení fotografie.
 2. Převodem z účtu / poštovní poukázkou typu A 
  Jestliže nemá student možnost platby kauce on-line, lze kauci uhradit převodem z účtu nebo složenkou (č. účtu / kód banky 19-1096330227/0100, adresa: UP v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc) s uvedením svého jedinečného variabilního symbolu. Ten nalezne v elektronické přihlášce (adresa http://prihlaska.upol.cz).
 3. Hotově na hlavní pokladně / v kanceláři IK (výjimečně)
  Student, který nepodával Žádost o vystavení IK elektronicky, anebo z nějakého prokazatelného důvodu nemohl uhradit platbu platebním převodem nebo poštovní poukázkou, zaplatí kauci na hlavní pokladně RUP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8) před vyzvednutím identifikační karty. Musí si předem pro zaměstnance pokladny připravit z přehledu přihlášek svůj variabilní symbol (aby se platba kauce propojila s kartou studenta). Obdržený pokladní doklad odevzdá na CVT v kanceláři IK (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, místnost 3.87) anebo brigádníkům při hromadném výdeji karet. (Hromadný výdej karet pro nastupující studenty začíná jeden týden před zahájením akademického roku a trvá celkem tři týdny.
  Otvírací doba pokladny RUP: 
  pondělí – pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 14:30

Výdej karet studentům prvních ročníků

Výdejní místo a datum zahájení výdeje je od září zveřejněno na Portálu UP. Zda má kartu student připravenu k vyzvednutí, zjistí na stránkách   https://www.portal.upol.cz ve vyhledávacím řádku po zadání jména a příjmení. 

Studenti prvních ročníků si karty vyzvedávají po zápisu do zimního semestru - nejdříve však v září , jeden týden před zahájením akademického roku, anebo v průběhu začátku zimního semestru. Výdej karet probíhá hromadně v budově Zbrojnice v prostorách schodiště na třetím podlaží – předejde se tak delšímu čekání při podpisu Smlouvy o výpůjčce IK. 

MÍSTA K ZALOŽENÍ ÚČTU – vložení kreditů na IK pro menzu a kopírování

 • Menza 
  S novou kartou musí nový student zajít na pokladnu menzy (tř. 17. listopadu 54) a založit si svůj účet. Hotovost lze vkládat přímo na pokladně menzy (okno pro vkládání záloh), výdejny Holice nebo v bufetu menzy Neředín.
  Lze nastavit inkaso online pro stravování  - více na http://menza.upol.cz/WebKredit
 • Knihovna - kopírky
  Dobíjecí místa pro kopírování na kopírkách jsou ve Zbrojnici v Ústřední knihovně u pultu B (1. patro), u správce počítačové učebny (přízemí Zbrojnice, PŘF) nebo v informačních centrech CMTF, FTK, FF.

VÝBĚR zůstatků kreditů při ukončení studia

Pokud student končí studium a chce si vybrat nevyčerpaný kredit z IK, měl by to provést dřív, než vyprší platnost karty, a to především u kreditu z kopírek. Hotovost lze vyzvednout u správce počítačové učebny ve Zbrojnici anebo v Ústřední knihovně v 1. patře u pultu B po předložení karty. 
Kredit vložený na stravování je možné vybrat i po ukončení studia a odevzdání karty (v kanceláři IK). Hotovost se vrací na pokladně menzy (tř. 17. listopadu 54) na základě prokázání se občanským průkazem. Po domluvě se zaměstnancem pokladny lze ve výjimečných případech zaslat zůstatek kreditu na bankovní účet.
Pracoviště IK v CVT nemá přístup ke zjištění zůstatků kreditů. 

Vrácení kauce za identifikační kartu studenta (průkaz)

Kauce za IK bude vrácena, pokud student vrátí kartu osobně v CVT UP, nepoškozenou nad rámec běžného opotřebení, do 30 kalendářních dnů po ukončení studia. Po této době kauce propadá. Kauce je vracena v hotovosti.
Ve výjimečných a odůvodněných případech může být IK vrácena na pracoviště IK v CVT poštou a kauce následně zaslána na účet žadatele. Odůvodněnost případů posuzuje pracovník CVT.

Validace a výdej známek

OBNOVA PLATNOSTI mezinárodní karty ISIC nákupem revalidační známky

Preferovaný způsob úhrady validační známky (VZ) je přes platební bránu na Portálu UP. Sekce „Moje studium" – „Moje údaje“, oddíl „Prohlížení plateb studenta“, "Závazky studenta vůči škole", řádek: Poplatek za validační známku, použitím tlačítka „zaplatit on line“, a to platební kartou. V tomto případě student nemusí při vyzvednutí validační známky předkládat potvrzení o platbě. Platbu online vidí zaměstnanec CVT již do 5 minut po její úhradě a student si může VZ vyzvednout obratem na určeném výdejním místě, případně v kanceláři IK v CVT UP. 

VZ lze uhradit i převodem (č. účtu: 19/1096330227/0100) nebo složenkou (UP, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc) se správně vyplněným variabilním symbolem (který je uveden v oddílu „Prohlížení plateb studenta), a to od začátku září. Jestliže se nezobrazuje v době vyzvedávání validační známky na Portálu „uhrazeno“ (nejspíše nedošlo ke spárování platby), je třeba předložit doklad o zaplacení (originální ústřižek složenky či doklad o převodu platby z účtu). 

Validační známka (VZ) slouží pro zařazení do národní databáze platných průkazů ISIC a k ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev.
Validační známku lze uhradit vždy až po zápisu do vyššího ročníku.

Validační známky se vydávají na předem určených místech, a to v pozdějších termínech, než je hromadný výdej karet prvním ročníkům z důvodu plynulého průběhu. Hromadný výdej probíhá zpravidla ve vymezeném časovém rozmezí (tři týdny v říjnu, jeden týden v lednu) na určeném místě mimo kancelář IK. Informace o výdeji validačních známek jsou zveřejněné na Portálu UP.

Studentům, kteří vyjíždějí na studijní zahraniční pobyt před zahájením akademického roku a jsou zapsaní ke studiu, lze vydat validační známku dříve, a to zpravidla od začátku srpna na pracovišti IK v CVT UP (místnost 3.87). Tito studenti ještě nemají v systému vygenerovaný variabilní symbol, proto úhrada VZ probíhá hotově v kanceláři IK. Je nutné předložit k nahlédnutí finanční dohodu nebo účastnickou smlouvu vydanou na Zahraničním oddělení UP.

Jak zadat dotaz týkající se administrace IK?

ŽÁDÁME studenty, aby pro veškeré dotazy týkající se nových karet, výměn karet, blokace karet, výdeje validačních známek a platby licencí používali výhradně uvedený odkaz na HelpDesk:
  

http://helpdesk.upol.cz – kategorie ISIC


Jedině tak můžeme zajistit adekvátní reakci na Vaše dotazy.

 

Časté dotazy studentů týkající se administrace IK

→ Co nastane při změně karty? (nový tisk IK z důvodu ztráty, zničení, apod.)
→ Musím žádat o nový ISIC, když jej mám dosud platný z jiné školy?
→ Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?
→ Musím měnit kartu, když nastupuji do prvního ročníku navazujícího studia?
→ Při platbě kauce za kartu jsem neuvedl/a variabilní symbol, jak mám postupovat?
→ Jak mám postupovat při změně příjmení při podávání Žádosti o vystavení IK do 1. ročníku?
→ Dnes jdu k zápisu, kdy si mohu vyzvednout kartu (průkaz) studenta?
→ Jak mám platit kauci za IK, když mám rodné číslo přidělené na Slovensku?
→ Jsem zahraniční student navazujícího studia, při vyplňování elektronické přihlášky se mi vygeneroval nový rodný kód, musím si vyřizovat nový ISIC?
→ Jak mám platit kauci za IK, když jsem zahraniční student? (např. Erasmus, Ceepus, dohody, stáže, ...)
→ Ztratil jsem kartu / byla mi odcizena, jak mám postupovat?
→ Mám nefunkční kartu (nereaguje na čtečkách v menze, v knihovně, na přístupech do učeben), jak mám postupovat?
→ Musím kartu vrátit při přerušení studia, a co se stane po obnovení studia?
→ Musím kartu vrátit po ukončení studia?
→ Dnes jsem provedl platbu za validační známku online, kdy si ji mohu vyzvednout?
→ Mohu využívat ISIC i v jiných knihovnách v Olomouci?
→ Mohu se prokázat průkazem ISIC při vyřizování zlevněného jízdného v DPMO?
→ Kdy musím vyměnit studentskou kartu za zaměstnaneckou, když nastupuji do pracovního poměru na UP?
→ Jak mám platit kauci za IK, když jsem účastník celoživotního vzdělávání (CŽV) a ke studiu jsem se nepřihlašoval/a přes elektronickou přihlášku?
→ Neumím vložit fotografii do elektronické přihlášky

Co nastane při změně karty? (nový tisk IK z důvodu ztráty, zničení, apod.)

Původní karta se tiskem další karty zablokuje. Aktivace nové karty proběhne následující pracovní den po tisku. Zůstatky kreditů (hotovost) v menze i na kopírkách přecházejí na novou kartu, stejně jako výpůjčky knih. V platnosti zůstávají nastavená hesla a identifikační číslo karty (identifikační kód). Přenesou se vstupy do učeben či budov. 
Ti studenti, kteří neměli prodlouženou platnost průkazu ISIC validační známkou a chtějí mít ISIC nový a platný, uhradí validaci on-line před příchodem do kanceláře IK, eventuálně hotově při tvorbě nové karty. Při tisku nové karty je platnost vytisknuta na přední straně ISIC.

 • MENZA
  Peníze se převedou, vygenerované heslo zůstává stejné. Pokud máte na den tisku karty v menze objednané jídlo, je třeba si na pokladně menzy vyzvednout stravenku. Zítřejší objednávka jídla se převede do nové karty, ale ostatní objednávky se ruší. Nové objednávky jídla si lze objednávat na nové kartě nejdříve následující den po tisku IK.
  Studenti LF nebo FZV, kteří se stravují v jídelně Fakultní nemocnice Olomouc, nahlásí změnu čipové karty v kanceláři FN (vedle jídelny). Bude jim do systému načteno nové čipové číslo z nové karty. V jídelně FN se objednaná jídla neruší, na oběd lze jít i v den tisku nové karty.
 • KNIHOVNA
  Výpůjčky knih se převedou. S novou kartou je přiděleno nové číslo čtenáře do knihoven UP (např.: C0000012345). Číslo čtenáře používají ti studenti, kteří si objednávají knihy elektronicky. Nové číslo čtenáře se student na vyžádání dozví u zaměstnanců knihovny u pultu B anebo v kanceláři IK při výdeji karty. Stejně tak ve Vědecké knihovně Olomouc je třeba informovat zaměstnance VKOL o změně karty (čipového čísla) a nechat si novou kartu načíst v jejich systému. 
 • KOPÍRKY
  Kredit se převede, přihlášení zůstává stejné. Pokud by nedošlo k převodu kreditu automaticky, stačí se s novou kartou dostavit za správcem PC učebny (přízemí v budově knihovny Zbrojnice vedle PC učebny), anebo v knihovně Zbrojnice v 1. patře u pultu B si nechat peníze na novou kartu převést. Tato služba je poskytována i v knihovně na Teoretických ústavech.
  U zahraničních studentů při změně rodného kódu ve STAGu a tisku nové karty platí jako heslo pro přihlášení na kopírování původně vygenerovaný rodný kód z první karty.
 • DPMO
  Při tisku mezinárodního průkazu ISIC z důvodu ztráty/zcizení se mění i licenční číslo (pod fotografií - ISIC číslo). Pokud měl student na ISIC pořízenou měsíční/čtvrtletní časovou jízdenku, musí pracovníky Dopravního podniku města Olomouce informovat o změně licenčního čísla, aby bylo opraveno pro případnou revizní kontrolu jízdenek v MHD. 

Musím žádat o nový ISIC, když jej mám dosud platný z jiné školy?

Studenti nastupující na UP Olomouc nemohou využívat mezinárodní průkazy ISIC vydané mimo UP, jelikož karta obsahuje čip, který je nositelem informací pro umožnění přístupů do všech systémů na UP – stravování v menze či bufetu, ubytování na kolejích, výpůjčky knih v knihovnách UP, kopírovací služby, vstupy do učeben a budov, … Platnost ISICu vydaného na UP lze prodlužovat po celou dobu studia zakoupením validační známky.
ISIC vydaný jinou institucí by nefungoval na výše uvedené elektronické služby na UP. Můžete vlastnit více mezinárodních průkazů.

Musím žádat o novou kartu, když ji už mám z předchozího studia na UP?

Student, který znovu nastupuje do prvního ročníku v rámci jedné fakulty i mezi fakultami UP navzájem, nemusí žádat o novou IK, pokud nemění formu studia (např. prezenční za kombinovanou).
Student, který přestupuje z fakulty LF nebo FZV na jinou fakultu, anebo naopak – na LF nebo FZV, musí žádat o novou IK. Na LF a na FZV slouží IK jako zároveň i jako jmenovka ve FN Olomouc (IK je na pravém okraji rozlišena barevným pruhem).
Od září lze uhradit známku pro nový akademický rok, a to přes Portál UP, v sekci „Moje studium" – „Moje údaje“, oddíl „Prohlížení plateb studenta“, "Závazky studenta vůči škole", řádek: Poplatek za validační známku, použitím tlačítka „zaplatit on line“. Validační známku si student vyzvedne ve druhé polovině září (bližší informace na hlavní stránce Portálu v „Přehled novinek“). Platba za validační známku, a tudíž prodloužení mezinárodní platnosti průkazu ISIC od akademického roku 2011/12 není na UP povinná, ovšem ISIC bude sloužit pouze jako studentský průkaz na UP. 
Pokud se student navazujícího studia rozhodne pro novou kartu (např. z důvodu poškození či ztráty stávající IK), musí v elektronické přihlášce uhradit online platbu kauce, popř. validace (dle zvoleného typu karty) a vyplnit a odeslat elektronickou žádost o IK, i s vyhovující fotografií.

Musím měnit kartu, když nastupuji do prvního ročníku navazujícího studia?

Student, který ukončil prezenční studium bakalářskou zkouškou a pokračuje v magisterském studiu, nemusí platit znovu kauci 200 Kč za tisk nové IK. V případě změny z prezenční formy studia na kombinovanou, musí o novou kartu zažádat a uhradit kauci (tlačítkem online v elektronické přihlášce). Bude mu vytisknuta nová standardní karta UP. U průkazu ISIC stačí uhradit přes Portál UP validaci a v určených výdejních termínech si vyzvednout platnou validační známku (viz validace a výdej známek). Původní IK z bakalářského studia nabývá platnosti na UP následující den od zápisu ke studiu.

Při platbě kauce za kartu jsem neuvedl/a variabilní symbol, jak mám postupovat?

Pokud neplatíte on-line a zapomněl/a jste při platbě kauce uvést svůj variabilní symbol (na adrese http://prihlaska.upol.cz ), karta nebude připravena k převzetí k hromadnému výdeji. 
Můžete doplnit údaje e-mailem anebo se dostavit osobně na CVT do kanceláře IK (budova Zbrojnice, místnost 3.87) pro případné dohledání platby na ekonomickém oddělení UP (jen z důvodu ztráty dokladu). Mějte připravené číslo účtu, ze kterého platba odešla, a datum platby. U ztráty ústřižku poštovní poukázky si na České poště zjistíte pětimístné číslo pošty, odkud byla platba provedena, a sdělíte alespoň orientační datum platby.

Jak mám postupovat při změně příjmení při podávání Žádosti o vystavení IK do 1. ročníku?

V elektronické přihlášce zvolíte „Blokace hromadného tisku“, po změně příjmení a po zápise navštívíte vaši studijní referentku, která udělá opravu ve STAGu. Poté na webu https://portal.upol.cz vyhledáte, zda změna údajů proběhla. Teprve pak se dostavíte do kanceláře IK, kde Vám zhotovíme kartu na počkání

Dnes jdu k zápisu, kdy si mohu vyzvednout kartu (průkaz) studenta?

V den zápisu nelze kartu vytisknout, neboť student ještě není zaveden do systému STAG studijní referentkou. Následně probíhá generování patřičných údajů (login, stagové číslo, e-mailová adresa, ID číslo (identifikační kód),...).
Pokud se jedná o pozdější zápis a dostavíte se pro svou první kartu v průběhu akademického roku, upozorňujeme, že v den tisku karty (tisk v kanceláři na počkání) není karta aktivní. Až následující pracovní den je zavedena do všech systémů.

Jak mám platit kauci za IK, když mám rodné číslo přidělené na Slovensku?

Slovenští studenti, narozeni po 1. 1. 1993, uvedou při vyplňování Žádosti o vystavení IK do kolonky „rodné číslo“ svůj rodný kód přidělený v elektronické přihlášce. Studenti, kteří již na UP Olomouc studovali, uvedou rodný kód z předchozího studia. Pokud studovali v předchozích letech na jiné univerzitě, uvedou do elektronické žádosti (Žádost o vystavení IK) svůj prvně v ČR vygenerovaný rodný kód. Pokud si jej již nepamatují, sdělí alespoň skutečnost, že už v ČR studovali. Tyto informace lze rovněž předat našemu pracovišti prostřednictvím mailu (viz úvodní strana, kontakty).

Jsem zahraniční student navazujícího studia, při vyplňování elektronické přihlášky se mi vygeneroval nový rodný kód, musím si vyřizovat nový ISIC?

Zahraniční studenti navazujícího studia musí v elektronické přihlášce uvést svůj rodný kód z bakalářského studia. Pokud tak neučiní, vygeneruje se jim nový, ale to není v pořádku. Musí napsat na Portál na HelpDesk anebo kontaktovat e-mailem pracoviště IK, aby došlo v systému k převodu zpět na původní rodný kód. Jestliže je ISIC nepoškozený a funkční, stačí jej prodloužit validační známkou. Novou kartu není třeba zařizovat. Pokud má student zarezervované ubytování na chybný rodný kód, je nutné na Správě kolejí a menz ohlásit změnu rodného kódu.

Jak mám platit kauci za IK, když jsem zahraniční student? (např. Erasmus, Ceepus, dohody, stáže, ...)

Jestliže délka pobytu je delší než 1 měsíc a student nevlastní průkaz ISIC ze své domovské univerzity a rád by si jej zařídil na UP, může uhradit společně s kaucí 200 Kč zároveň licenční poplatek 250 Kč. Úhrada se provádí na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8), celková částka činí 450 Kč. Následně je třeba přinést na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, 2. patro - směrovky ISIC) Žádost o vystavení IK, fotografii a doklad o platbě kauce + licence, anebo vše předat své studijní referentce či koordinátorce zahraničního studijního pobytu. Studenti programu Erasmus jsou předem informováni Zahraničním oddělením UP (Křížkovského 8) v orientačním týdnu.
Zahraniční studenti, kteří nevyplňovali elektronickou přihlášku, nemají vygenerovaný svůj variabilní symbol. 
Jestliže platí prostřednictvím převodu z účtu anebo poštovní poukázkou, uvádí VS (variabilní symbol) 99968061 a SS (specifický symbol) rodné číslo (studenti ze Slovenska) anebo datum narození.

Ztratil jsem kartu / byla mi odcizena, jak mám postupovat?

Tuto skutečnost je třeba nahlásit na CVT UP, a to osobně, e-mailem nebo telefonicky. Následně bude zablokována funkčnost karty na UP Olomouc, a to nejpozději do 24 hodin po nahlášení. V případě ztráty / zcizení u průkazu ISIC propadá i licence (číslo průkazu ISIC, validační známka).
Platbu za tvorbu nové karty (u průkazu ISIC současně i platbu nové licence) provádějte na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8).  Obdržený pokladní doklad přineste na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, místnost 3.87, 2. patro - směrovky ISIC). Karta Vám bude vystavena na počkání. Aktivace karty proběhne následující pracovní den. 
Při tisku nové IK v průběhu akademického roku je platnost průkazu ISIC vytisknuta na přední straně IK.
Pokud studujete prezenčně a neprodlužujete si průkaz ISIC validační známkou, máte možnost si nechat vytisknout namísto průkazu ISIC standardní kartu UP. Ovšem ztrácíte tím možnost uplatňování mezinárodních slev a výhod spojených s platným průkazem ISIC.

Mám nefunkční kartu (nereaguje na čtečkách v menze, v knihovně, na přístupech do učeben), jak mám postupovat?

V případě poškození či zničení průkazu je nutné na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8) uhradit novou kauci za tvorbu další karty.  Obdržený pokladní doklad a poškozenou kartu přineste na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, místnost 3.87, 2. patro - směrovky ISIC). Nová karta Vám bude vystavena na počkání. Aktivace karty proběhne následující pracovní den. 
Vlastníte-li průkaz ISIC a máte-li jej platný pro daný akademický rok, potom licence (číslo průkazu ISIC) bude převedena z poškozené karty na náhradní kartu, aniž by se hradil znovu licenční poplatek.
Jestliže není Vaše karta zjevně poškozena, dostavte se nejdříve do kanceláře IK, kde bude posouzen stav karty. V případě nezavinění ztráty funkčnosti karty bude nová karta vytisknuta zdarma a obratem v rámci reklamace.

Musím kartu vrátit při přerušení studia, a co se stane po obnovení studia?

Pokud si student v případě přerušení studia kartu ponechá, je mu při následném obnovení studia karta elektronicky aktivována a kauce v tomto případě nepropadá.

Musím kartu vrátit po ukončení studia?

Ve Smlouvě o výpůjčce identifikační karty, kterou student podepisuje při jejím převzetí, je v Článku II. Doba výpůjčky, v odst. 3 uvedeno, cit.: „Vypůjčitel musí vrátit IK do 30 dnů po ukončení studia. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena kauce (viz čl. I. odst. 3 této smlouvy). Místem vrácení IK je pracoviště Identifikačních karet Centra výpočetní techniky UP (dále jen „CVT UP“), Biskupské nám. 1, Olomouc.“
IK student vracet nemusí, ale může ji používat do konce platnosti ISIC, tedy do konce kalendářního roku mimo UP. Jedná se o standardní postup.
Pokud kartu nemůže student vrátit osobně, je zde možnost zplnomocnit zastupující osobu (se všemi náležitostmi příslušného formuláře) k odevzdání karty a předání vratné kauce. V krajním případě existuje možnost zaslat kartu poštou s písemnou žádostí o vrácení kauce na účet. Z důvodu časové vytíženosti ekonomického oddělení vyhovíme jen studentům, kteří ukončili studium ze zdravotních důvodů nebo odjeli do zahraničí a nemohli kartu vrátit osobně v kanceláři IK. Důvod zaslání kauce na účet musí uvést ve své žádosti, která bude předána ke schválení.

Dnes jsem provedl platbu za validační známku online, kdy si ji mohu vyzvednout?

Pokud platíte validaci přes Portál UP online, známku si můžete vyzvednout do 5 minut od platby. Ke spárování v systému dojde až za několik dnů, po zpracování na ekonomickém oddělení UP. Až po spárování platby je vidět „Uhrazeno“.
Jestliže platba proběhla převodem z účtu a dosud svítí na Portále UP „Neuhrazeno“, musíte k převzetí validační známky předložit Váš příkaz k úhradě. Upozorňujeme, že při potvrzení platby se na Vašem výpise nezobrazují variabilní a specifické symboly totožné s těmi zadanými dle Portálu UP.

Mohu využívat ISIC i v jiných knihovnách v Olomouci?

Díky společnému projektu Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) a UP a díky spolupráci obou institucí mohou studenti (i zaměstnanci) UP používat svou identifikační kartu jako čtenářský průkaz VKOL, a nahradit tím tak svůj dosavadní průkaz, vystavený VKOL. Platba registračního poplatku VKOL zůstává zachována. 
Používání identifikační karty pro čtenáře VKOL přináší několik nesporných výhod: zejména zvýšenou ochranu před zneužitím v případě ztráty průkazu a používání jedné společné identifikační karty místo dvou.

Mohu se prokázat průkazem ISIC při vyřizování zlevněného jízdného v DPMO?

Ano, platný ISIC je v Dopravním podniku města Olomouc (DPMO) považován za doklad o studiu a slouží pro poskytnutí slevy na jízdném.

Kdy musím vyměnit studentskou kartu za zaměstnaneckou, když nastupuji do pracovního poměru na UP?

K výměně studentské IK za zaměstnaneckou by mělo dojít v okamžiku ukončení studia. Přístupy do budov a laboratoří musí být nastaveny v součinnosti s vedoucím katedry, popř. sekretářky, protože se mění vstupní profil ze studentského na zaměstnanecký.
V menze automaticky studentský zálohový účet přejde na volný a při odebírání obědů bude nejdříve vyčerpána uložená finanční částka z dob studií, následně se přistoupí ke strhávání stravného ze mzdy (dle Smlouvy o výpůjčce IK).

Jak mám platit kauci za IK, když jsem účastník celoživotního vzdělávání (CŽV) a ke studiu jsem se nepřihlašoval/a přes elektronickou přihlášku?

Platbu kauce 200,- Kč za modrou IK UPOL lze uhradit prostřednictvím převodu z účtu (na účet: 19/1096330227/0100) anebo poštovní poukázkou typu A, přičemž musí být uveden VS (variabilní symbol) 99968061 a SS (specifický symbol) rodné číslo uchazeče. Adresa na poštovní poukázce: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Úhradu kauce lze rovněž provést na hlavní pokladně UP (levý trakt nádvoří Rektorátu UP, Křížkovského 8). Následně je třeba dodat na CVT do kanceláře Identifikačních karet (budova Zbrojnice, Biskupské nám. 1, 2. patro - směrovky ISIC) Žádost o vystavení IK, fotografii a doklad o platbě kauce. Vše lze poslat poštou na adresu uvedenou dole na Žádosti, anebo ponechat ve schránce CVT – IK umístěnou u dveří č.3.87

Neumím vložit fotografii do elektronické přihlášky

Pro tyto případy je možné stáhnout elektronickou žádost o IK (viz Žádost o vystavení identifikační karty UP Olomouc) a zaslat ji poštou.


O pracovišti IK

Pracoviště identifikačních karet zajišťuje komplexní služby spojené se zaváděním, vývojem, výrobou a výdejem identifikačních karet (dále IK) na UP. Spravuje všechny potřebné databáze pro užívané aplikace, včetně přístupového systému do učeben a budov UP. V současné době se používají dva typy identifikačních karet (IK) a pro všechny studenty to jsou, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, zároveň průkazy studenta. Studenti prezenčního studia používají ISIC průkazy s mezinárodní platností a studenti neprezenčního studia (kombinované, distanční, CŽV, U3V) a zaměstnanci dostávají tzv. standardní IK s potiskem a logem UP v Olomouci. Počínaje akademickým rokem 2015/16 byly dány do oběhu nové standardní karty v souladu s novým jednotným vizuálním stylem UP. Všechny typy IK obsahují elektronický čip a jsou tak využívány pro veškeré aplikace uvnitř i mimo UP. Standardní IK se pak liší dle druhu využívaných služeb.

Služby

Uvnitř UP: 

 • stravovací systém v menze
 • knihovny
 • kopírky
 • vstupní systémy do budov a učeben
 • přístupový systém v počítačové studovně v budově Zbrojnice a na fakultách

Mimo UP slouží: 

 • k vyřízení průkazu dopravce u DPMO
 • jako čtenářský průkaz Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL)

Úřední hodiny

Úřední hodiny na pracovišti IK 
(je umístěno ve 2. patře budovy Zbrojnice v prostorách CVT, místnost 3.87):

Pondělí9.00 - 11.3013.00 - 14.00
Úterý9.00 - 11.30 
Středa9.00 - 11.3013.00 - 14.00
Čtvrtek9.00 - 11.3013.00 - 14.00
Pátek9.00 - 11.30 

Dotazy zadávejte cestou Helpdesku (http://helpdesk.upol.cz) – kategorie ISIC

Kontaktní osoby

Kancelář Identifikačních karet odd. provozu CVT (místnost 3.87): 

 • Alena Vymětalová
  + 420 585 63 1840
  alena.vymetalova@upol.cz

 • Mgr. Jana Jonášová
  + 420 585 63 1832
  jana.jonasova@upol.cz

Vedoucí Oddělení provozu CVT: 

 • Ing. Rostislav Nepožitek
  + 420 585 63 1822
  rostislav.nepozitek@upol.cz


Typy identifikačních karet a jejich způsoby využití

 • ISIC
  Jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta. Na UP je vydáván studentům prezenčního studia, kteří si o něj požádali. Student při nástupu ke studiu obdrží ISIC s mezinárodní platností nejen do konce daného akademického roku, ale do konce kalendářního roku, tj. až 16 měsíců. 
  ISIC plní dvě funkce – jednak umožňuje přístup ke všem aplikacím na UP jako karta standardní, rovněž se s ní lze prokazovat i mimo UP a využívat i velké množství výhod – slevy (nákup, stravování, vzdělávání), vstupné, cestování, ubytování, příspěvky na průkaz ISIC u bank, atd. – více na http://www.isic.cz
  Studentům Lékařské fakulty a studentům Fakulty zdravotnických věd se tiskne ISIC rozlišený barevným pruhem na rubové straně karty. Z této strany jim slouží ISIC zároveň jako jmenovka ve FN Olomouc.
  Pro následující akademické roky lze prodlužovat mezinárodní platnost nákupem validační známky.
  Pokud si student neprodlouží průkaz ISIC validační známkou, nemůže se prokazovat platným mezinárodním průkazem mimo UP Olomouc a je vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC. Na UP však zůstává karta plně funkční ve smyslu průkazu studenta.
  Pro plné využití mezinárodního průkazu ISIC (slevy mimo UP) je třeba si provést aktivaci na http://www.mujisic.cz
  Zakoupení validační známky a prodloužení mezinárodní platnosti není na UP povinné.
  Elektronická platnost průkazu studenta ISIC v univerzitních informačních systémech je automaticky aktivována po zápisu do vyššího ročníku a průkaz je platný po celou dobu studia.
 • Standardní karta UP
  Je průkaz studenta určený převážně pro všechny studenty neprezenčního studia, ale i studenty prezenční formy studia, kteří nežádají o mezinárodní průkaz ISIC. Využití karty je pouze na UP. Různé typy této IK jsou rozlišeny podle způsobu využití popisným pruhem na pravé straně karty (u staršího typu karet textem pod fotografií), např. student-ostatní, student-prezenční, ostatní.
  Od září 2016 UP v Olomouci zahájila tisk karet v novém jednotném vizuálním stylu. V platnosti zůstávají oba typy karet.
  Studentům Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd se tiskne od akademického roku 2017/18 karta UP rozlišená barevným grafickým prvkem. IK slouží zároveň jako jmenovka ve FN Olomouc.
  Na základě rozhodnutí vedení UP se platnost standardních průkazů studenta od akademického roku 2011/2012 neprodlužuje validační známkou.
  Elektronická platnost průkazu studenta (Standardní karta UP pro studium prezenční, kombinované, distanční, CŽV, U3V apod.) v univerzitních informačních systémech je automaticky aktivována po zápisu do vyššího ročníku a IK je platná po celou dobu studia.
 • Karta zaměstnance
  Kartu zaměstnanec využívá pro potřeby stravování v menze, ke vstupům do budov a na pracoviště, k výpůjčkám knih. Od roku 2007 je vydávána zaměstnancům zdarma a ti, kteří mají kartu vydanou před tímto rokem, obdrží vratnou kauci zpět při ukončení pracovního poměru a jejím vrácení. Karty tisknuté od září 2015 jsou dle nového vizuálního stylu rozlišeny popisným pruhem na pravé straně slovně: zaměstnanec, pedagog nebo senior. V platnosti zůstávají oba typy karet.
  Mimo UP se kartou může zaměstnanec prokazovat ve Vědecké knihovně Olomouc (VKOL), kde slouží jako čtenářský průkaz VKOL. Více informací na http://www.upol.cz/zamestnanci/ (sekce: Slevy a výhody).
 • ITIC
  Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Může být vydán pouze akademickým pracovníkům UP s pracovním poměrem v minimálním rozsahu 0,5 úvazku uzavřeným na dobu neurčitou, případně určitou, v takovém případě však minimálně na dobu 12 měsíců. Platnost licence ITIC trvá od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. prosince následujícího kalendářního roku. Poté lze platnost karty prodlužovat zakoupením validační známky na CVT v kanceláři identifikačních karet. Karta ITIC nahrazuje standardní ´modrou´ UP kartu zaměstnance, funguje rovnocenně v rámci přístupového systému, v menze nebo v knihovně UP. Informace k využití slev na  http://www.upol.cz/zamestnanci/ (sekce: Slevy a výhody) a další slevy  v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času na   http://www.isic.cz.
 • Karta absolventa
  Karta absolventa se získává po registraci do Klubu absolventů zdarma. Po předložení karty absolventa je možný nejen volný vstup do knihoven UP a získání slev na jazykových kurzech nebo sportovních lekcích pořádaných univerzitou, ale i mimo UP jsou s externími partnery nasmlouvány různé benefity. Více informací k získání karty a ke Klubu absolventů na http://absolventi.upol.cz
 • Karta pro knihovnu
  Tiskne se výhradně pro potřeby knihoven a je určena právnickým osobám mimo UP. Žádost o ni se podává v Ústřední knihovně UP ve Zbrojnici.

Následující typy karet nejsou opatřeny fotografií, ale pouze piktogramem:

 • Karta pro menzu
  Slouží pro potřeby stravování. Vyřizuje se a je vydávána Správou kolejí a menz (tř. 17. listopadu 54).
 • Karta pro krátkodobé návštěvy
  Určena pro krátkodobé návštěvy, stáže apod. na dobu kratší než tři měsíce. Vydává kancelář IK po zadání do systému odpovědným pracovníkem fakulty. 
 • Karta pro kopírky
  Určena pro potřeby pracovníků knihoven UP.
 • Karta pro vstupy do budov UP. Vyřizuje se a vydává na příslušné fakultě.
 • Parkovací karta UP
  K přístupu na parkoviště v prostorách FN Olomouc.

Poplatky

POPLATKY spojené s tvorbou obou typů studentských karet: 

KAUCE za kartu200 Kč
ZTRÁTA / ZCIZENÍ karty - Standardní UP200 Kč
ZTRÁTA / ZCIZENÍ karty - ISIC
(200 Kč poplatek za ztrátu +  250 Kč za novou mezinárodní licenci – ISIC Number)
450 Kč
ZNIČENÍ karty200 Kč
ZMĚNA příjmení / titul / fotografie150 Kč

ISIC – Prodloužení platnosti mezinárodního průkazu

VALIDAČNÍ ZNÁMKA, prvotní licence (mezinárodní platnost ISIC),
nová licence při tisku nové karty z důvodu ztráty/zničení ISIC
250 Kč

ABSOLVENTI

TVORBA karty0 Kč
ZTRÁTA / ZCIZENÍ karty 
(pouze po vyplnění žádosti o vystavení duplikátu)
250 Kč

Využití průkazu ISIC mimo UP

Průkaz ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta.

Tisíce studentských výhod po celém světě:

 • Přes 2 200 míst s ISIC slevou v ČR.
 • Platnost průkazu ISIC ve 130 zemích světa.
 • Slevy při cestování, ubytování, zábavě.
 • Slevy v dopravě – zvýhodněné studentské jízdné – Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK najdete na:  https://www.dpmo.cz
 • Výhodné cestovní pojištění od 200 Kč na celý rok.
 • Slevy v obchodech, restauracích a kavárnách.
 • Slevy na kulturu (divadla, galerie, hrady, zámky).
 • Slevy na vstupném na festivaly.
 • Slevy na permanentky v lyžařských areálech.

Kompletní databáze všech slev hledejte na: https://www.isic.cz/slevy/