Grantová agentura ČR podpořila výzkum historiků zaměřený na vývoj obchodního vzdělávání

Fotografie z knihy Denkschrift über die Entwicklung des österreichischen Handelsschulwesens während fünfzigjähriger Regierung seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. Wien 1899. Autor: Anton Kleibel (Hrsg.). Kontoár vyšší obchodní školy v Ústí n. Labem.
Zdroj: archiv IP
Wednesday 11 January 2023, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Věděli jste, že do poloviny 19. století měli obchodnici, prodavači i účetní většinou elementární vzdělání, nebo všeobecné z gymnázia či z reálné školy? Že se v tehdejším Rakousku vše ostatní učili především praxí, tedy přímo v obchodě či firmě? Jak a kdy se tedy začalo obchodní vzdělávání modernizovat? Právě toto téma začali zkoumat historici Ivan Puš z Univerzity Palackého a Petr Kadlec z Ostravské univerzity. Jejich bádání podpořila Grantová agentura České republiky.

Mezinárodnímu výzkumu, jenž se věnuje modernizaci komerčního vzdělávání v části Rakouska-Uherska (v Předlitavsku) v letech 1848–1918, se díky podpoře Grantové agentury České republiky začali věnovat Petr Kadlec z Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Ivan Puš z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Komplexně se uvedenému tématu doposud nikdo nevěnoval.

„Neexistují studie, které by výzkum vývoje obchodního školství zahrnuly v tak širokém časovém horizontu. Přínosem naší práce bude i to, že poměry v jednotlivých zemích budeme navzájem srovnávat. Do tehdejší oblasti Předlitavska patřila řada regionů, my se budeme věnovat Čechám, Moravě, Slezsku, Dolnímu Rakousku včetně Vídně a oblasti Haliče, dnes jde o část Polska a část Ukrajiny. Zmiňované oblasti byly ve zkoumaném období součástí jednoho státu, z dnešního pohledu bude mít výzkum však mezinárodní přesah,“ uvedl Ivan Puš z katedry historie FF UP. Výzkum je podle něj důležitý i proto, že školství při vzniku Československé republiky v roce 1918 navazovalo právě na základy, které byly vytvořeny v 19. století. „Je dobré je tedy poznat už proto, že současné školství navazuje v mnohém zase na to, co bylo vytvořeno po roce 1918,“ dodal.

Jestliže vzdělávání budoucích prodavačů, obchodníků, účetních a dalších úřednických profesí neprobíhalo do poloviny 19. století institucionální cestou, po roce 1848, kdy vznikla první obchodní a živnostenská komora, si stát podle Ivana Puše začal uvědomovat, že je hospodářství v českých zemích a v Rakousku (od roku 1867 v Rakousko-Uhersku) potřebné modernizovat. V té době se stát začal zajímat o to, jak vypadá odborné školství, tedy o to, jak vypadají obchodní, průmyslově-živnostenské a agrární školy a také živnosti. Od poloviny 19. století začala promlouvat do sféry obchodního školství řada aktérů, nejen stát, ale i obecní zastupitelstva, obchodníci, také profesní sdružení, různá grémia obchodníků, zemské sněmy, poté i školy samy včetně rodičů studentů. Znát vývoj obchodního školství je podle historika Ivana Puše důležité pak i proto, že spousta myšlenek a různých otázek, o nichž se diskutuje dnes, se v debatách objevovaly už tehdy.

„Například klasické diskuze o tom, že je málo živnostníků, řemeslníků a techniků proto, že většina rodin vyvíjí snahu dostat své děti na gymnázia a poté na univerzity, je letitý. Je vlastně spojen i s rokem 1859, kdy zanikly cechy, které byly symbolem staré éry. Systém odborného vzdělávání, který existoval po staletí tak upadal, i když se začalo mnohé modernizovat. Vznikají různá obchodní, živnostenská grémia, obchodní a živnostenské komory. Už před rokem 1848 se objevují názory, že bohaté měšťanské rodiny posílají své děti na gymnázia, která jsou k ničemu, a už v té době se mluvilo i o tom, že tak nebudou lidi, kteří by mohli pracovat v dílnách, továrnách či moderních provozech. Je dobré si však uvědomit, že mluvíme o konci 19. století, jde tedy o předválečnou éru, v níž absolventi univerzit tvořili jedno až dvě procenta společnosti. Prestižním vzděláním bylo tehdy ale i absolutorium obchodní školy, později obchodní akademie,“ zdůraznil historik z olomoucké univerzity.

I když si dnes lidé pokládají podobné otázky, školství se v daném ohledu přece jen vyvinulo.

„Posunuli jsme se v tom, že jsme vybudovali moderní strukturu, v systému existuje řád. Máme tříleté učební obory, čtyřleté obchodní školy, průmyslovky. Hluboko do druhé poloviny 19. století existovaly v různých regionech pouze letní či zimní kurzy, nedělní školy, odpolední či večerní školy a různé pokračovací školy v rámci primárního vzdělávání. Teprve později se etablovaly denní obchodní školy, obchodní akademie a vysoké obchodní školství. Většina jejich absolventů směřovala na nejrůznější úřednické pozice do podniků, samosprávy a státní správy. Jde nám tedy také o zachycení proměny vzdělávání moderního úřednického personálu, nenápadného, ale stále důležitějšího prvku v ekonomice, správě státu, obcí i zemí. Tříleté školy, obecně školy s denním režimem se postupně začaly budovat až v druhé polovině 19. století a proces tohoto budování trval půl století. My budeme zkoumat, jak se společnost v druhé polovině 19. století v této oblasti transformovala,“ řekl Ivan Puš, který bude s kolegou Petrem Kadlecem hledat informace celorakouského významu v archivních pramenech daného regionu, a to jak obchodních a živnostenských komor, tak fondů školních rad. Výzkum uskuteční i v materiálech jednotlivých škol, provedou dílčí sondy do některých škol, například Exportní akademie ve Vídni. Výstupem z výzkumu bude vedle každoročních, patrně anglickojazyčných odborných studií, monografie.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)