Činnost

Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „CVT“) je ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a podle č. 36 odst. 3 písm. a) Statutu Univerzity Palackého v Olomouci pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci.

Hlavní činností CVT je zajišťování služeb souvisejících se získáváním, zpracováním a poskytováním informací zejména pomocí výpočetní a komunikační techniky pro potřeby všech součástí UP i UP jako celku (dále jen „uživatelé“), a to v oblasti ekonomické, řídící, pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní. V uvedených oblastech odpovídá CVT za zavádění moderních technologií a jejich technickou podporu, zajišťuje koncepci, rozvoj a provoz univerzitního informačního systému UP (dále jen „IS UP“), metropolitní datové sítě UP a dalších celouniverzitních aktivit v oblasti výpočetní a komunikační techniky.

Činnosti uvedené v předchozím odstavci vykonává CVT v rámci svého postavení a svých pravomocí samostatně nebo v návaznosti na analýzu potřeb uživatelů a v součinnosti s nimi.